Πολιτική Ποιότητάς Μας

Η Cyprocable πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων του συστήματος διαχείρισης ISO 9001 με την επίγνωση ότι η ποιότητα, η ικανοποίηση των πελατών και η διαχείριση της ενέργειας αποτελούν ομαδική προσπάθεια.  Στο πλαίσιο αυτής της αρχής, οι πολιτικές ποιότητάς μας είναι:

  • Εκπλήρωση όλων των νομικών απαιτήσεων και της νομοθεσίας,
  • Διασφάλιση της συνέχειας της κατάρτισης των εργαζομένων της και ευαισθητοποίηση σε θέματα ευθύνης για την ποιότητα,
  • Αξιολόγηση των εξωτερικών προμηθευτών και υπεργολάβων της ως μέρος της ποιότητας που δημιουργεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου,
  • Διασφάλιση ότι η παραγωγή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα που ισχύουν σε θέματα που αφορούν τις παραγωγικές δραστηριότητες,
  • Ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών πέραν των προσδοκιών στο πλαίσιο της αρχής της ικανοποίησης των πελατών,
  • Να αποτελέσει παράδειγμα για όλες τις επιχειρήσεις του τομέα,
  • Διαχείριση της ενέργειας σύμφωνα με τα πρότυπα,
  • Να είναι ένας κορυφαίος οργανισμός στον τομέα με υψηλή ανταγωνιστικότητα και μέγιστη συμβολή στην εθνική οικονομία, παρακολουθώντας στενά τις εξελισσόμενες τεχνολογικές συνθήκες.
Πιστοποιητικά